Dotacje na innowacje

Wdrożenie platformy B2B optymalizującej i automatyzującej procesy biznesowe Wnioskodawcy

w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki POIG 2007-2013

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-18-069/14-00

Okres realizacji: 01.07.2014-30.09.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoSzczegółowe informacje:
Strona PO IG: www.poig.gov.pl
Strona Instytucji Zarządzającej: www.mir.gov.pl
Strona Instytucji Wdrażającej / Pośredniczącej II stopnia: www.parp.gov.pl
Strona Regionalnej Instytucji Finansującej: hwww.rarr.rzeszow.pl

Informacje nt. realizowanego projektu / biuro projektu: 17 852 92 46 – Maciej Zagórowski


Dotacje na innowacje

„Wzrost konkurencyjności Firmy Fabryka e-biznesu Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Umowa o dofinansowanie POPW.01.02.00-18-0051/17-00

Cel i efekty projektu

Celem projektu, jest zwiększenie konkurencyjności, pozycji rynkowej oraz przychodów Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie produktu – marketingu efektywnościowego – na dwa nowe rynki zagraniczne tj. Niemcy i Austrię do końca 2018r.
Realizowany projekt przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w Firmie Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi 643 413,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzynaście złotych 00/100) .

Wartość dofinansowania:

Całkowita wartość dofinansowania przyznana Beneficjentowi wynosi 418 480,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Napisz do nas lub zadzwoń teraz!