Polityka prywatności

§1 Postanowienia Ogólne                                                               

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://feb.net.pl/ (dalej jako „Serwis”), w tym informacje o celach, podstawach przetwarzania danych osobowych, uprawnieniach przysługujących Użytkownikom, jak również o odbiorach danych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fabryka e-biznesu Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, KRS: 0000313751 (dalej jako „Administrator” lub jako „My”). Oznacza to, że Fabryka e-biznesu Sp. z o. o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 3. Ochrona prywatności Użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie, dlatego też Fabryka e-biznesu Sp. z o. o. ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach Serwisu do poziomu, który jest niezbędny, aby świadczyć Użytkownikom usługi na najwyższym poziomie.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu  Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

§2 SŁOWNIK TERMINÓW

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności ustala się następujące znaczenie poniższych terminów:
 1. Administrator – Fabryka e-biznesu Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów  (dalej również jako „Spółka” lub „My”).
 2. Dane osobowe – wszelkiego rodzaju informacje powiązane z użytkownikiem Serwisu i identyfikujące go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnionymi informacjami np. adres poczty elektronicznej.
 3. Newsletter  lub usługa Newslettera – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator przesyła treści edukacyjne, a także informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni.
 4. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem:   https://feb.net.pl/.
 7. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z niej. 

 

§ 3 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych, w tym w celu skorzystania z uprawnień przyznanych Użytkownikowi na gruncie RODO można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów;  
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@feb.net.pl
 3. telefonicznie pod numerem: +48 17 852 92 46.

 

§ 4 ŹRÓDŁO DANYCH UŻYTKOWNIKA

Użytkownik w większości przypadków sam przekazuje swoje dane Administratorowi, dzieje się to m.in. gdy: Użytkownik składa zamówienie na wykonanie audytu SEO, zapisuje się do Newsletteru, kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem udostępnionego kanału komunikacyjnego, obserwuje profile Administratora w serwisach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z treściami publikowanymi przez Administratora.

Administrator może także pozyskiwać dane osobowe Użytkownika od innych upoważnionych osób (pełnomocników, prokurentów), jeżeli posiadają oni stosowne umocowanie od Użytkownika. Zakres danych uzależniony jest od usług i funkcjonalności, z których korzysta Użytkownik. Zakres przetwarzanych danych odnośnie poszczególnych usług został opisany w poszczególnych sekcjach § 5 Polityki, a także każdorazowo w Serwisie.

Ponadto, część informacji na temat Użytkownika może być automatycznie gromadzona przez narzędzia analityczne lub podobne technologie śledzące wykorzystywane w ramach Serwisu, z których korzysta Administrator, m.in. takich jak: Google Analytics, Meta Pixel. 

 

§ 5 CELE,  PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. OBSŁUGA KORESPONDENCJI

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, listownie, czy telefonicznie przekazujesz Administratorowi swoje dane osobowe niezbędne do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w szczególności: adres e-mail, numer telefonu, dane osobowe zawarte w treści wiadomości – w zależności od formy kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z Administratorem, w każdej sprawie, która dotyczy działalności Administratora oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, czy zgłoszone telefonicznie zapytanie. Tym samym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielania odpowiedzi na kierowane wiadomości lub zgłaszane telefonicznie zapytania) w zw, z Twoją zgodą na udostępniony kanał komunikacji elektronicznej, o której mowa w art. 10 UŚUDE lub art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Informujemy, że zakres danych będzie każdorazowo różny w zależności od rodzaju sprawy jaką do nas kierujesz. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia Twojej sprawy i udzielania odpowiedzi.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić obsługę Twojej sprawy. Skutkiem tego może być pozostawienie Twojej wiadomości bez rozpoznania.

 

 1. Umowa o świadczenie usług

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikowi składania zamówień na oferowane przez Administratora usługi i wykonanie zawartej z Administratorem umowy. Użytkownik może składać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w tym po dokonaniu wcześniejszych ustaleń podczas spotkania (potwierdzenie). Składając i potwierdzając zamówienie dochodzi do zawarcia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług.

W celu złożenia i realizacji zamówienia, Użytkownik podaje Administratorowi dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. podstawowe dane identyfikujące Użytkownika: imię, nazwisko lub firmę, adres e-mail,  numeru telefonu, adres strony internetowej Użytkownika. W przypadku usług świadczonych odpłatnie na rzecz Użytkownika, Administrator będzie dodatkowo przetwarzać informacje takie jak numer rachunku bankowego oraz informację niezbędne do wystawienia faktury VAT np. numer NIP. 

Dane przekazane Administratorowi w związku ze złożonym zamówieniem przetwarza są w celu realizacji wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, w tym podjęcia działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze związanych z prowadzeniem rachunkowości, wystawianiem rachunków/faktur, a także związanych z naliczaniem, poborem i uiszczaniem podatku od towarów i usług  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w zw. z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Dane osobowe Użytkownika mogą być także przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach realizacji umowy Administrator będzie uprawniony do wysyłania treści marketingowych - w formie mejlowej - np. newsletter oraz w czasie połączeń telefonicznych wychodzących. Podstawa prawną przedmiotowej wysyłki będzie zgoda Użytkownika, wyrażona przed zleceniem audytu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda dotyczy prowadzenie przez Administratora działań w zakresie marketingu bezpośredniego, kierowanego na e-mail i nr telefonu, których użytkownikiem końcowym jest Użytkownik oraz otrzymywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, także przy użyciu automatycznych systemów wywołujących na wskazane przez Użytkownika w formularzu: adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Wobec Użytkownika może być kierowany marketing bezpośredni do czasu wycofania zgody. Pamiętaj, że zawsze jako Użytkownik posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Po wycofaniu zgody Użytkownika jego dane będą przechowywane w systemie do wysyłki treści marketingowych. W tym wypadku Administrator przetwarza dane Użytkownika na podstawie uzasadnianego interesu administratora danych, którym jest wykazanie w przyszłości, że konkretny adres e-mail był zapisany do bazy Administratora w celu wykonania umowy w zakresie darmowego audytu SEO.  W dowolnej chwili możesz sprzeciwić się także przetwarzaniu Twoich danych, jakie Administrator wykorzystuje dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

Administrator przechowuje dane Użytkownika przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz do wycofania zgody. Roszczenia z umowy, co do zasady, przedawniają się na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i dla świadczeń okresowych - 3 lat). Ponadto, Administrator przechowuje Twoje dane podatkowe przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dane finansowe, zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 
 

 1. DZIAŁANIA MARKETINGOWE

W związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi, Administrator może w oparciu o zgodę Użytkownika, uzasadniony interes Administratora lub uzasadniony interes podmiotów współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  przetwarzać informacje pomagające nam dopasować reklamy i treści do preferencji i oczekiwań Użytkownika, w tym m.in. w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej. W tym celu mogą być przetwarzane m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies, czy też informacje o ruchu Użytkownika w Serwisie.

Działania marketingowe mogą polegać w szczególności na:

 • wyświetlaniu w Serwisie treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (tzw. reklama kontekstowa) – jeżeli do wyświetlania takiej reklamy wykorzystywane byłby dane osobowe Użytkownika, to ich przetwarzanie odbywa się na podstawie związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego polegającego na promowaniu usług świadczonych przez Administratora lub działalności podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane zaś przetwarzane są do momentu zaprzestania korzystania z Serwisu.
 • wyświetlaniu treści marketingowych dopasowanych do preferencji Użytkownika, w tym dostosowywaniu wyświetlanych ofert Serwisie, na podstawie przeglądanych ofert i aktywności Użytkownika w Serwisie (tzw. reklama behawioralna). Informacje gromadzone są za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii (takich jak: Meta Pixel, Google Ads, BingAds, LinkedinAds, SALESmanago) i wykorzystywane są przez Administratora dla celów marketingowych na podstawie uprzednio wyrażonej zgody Użytkownika na takie działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim przypadku dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
 • kontaktowaniu się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi za pośrednictwem udostępnionego przez Użytkownika kanału komunikacji elektronicznej, e-mail, SMS, telefon, powiadomienia push. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 UŚUDE lub art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. W takim przypadku dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

Więcej informacji na temat działania plików cookies dostępne jest w Polityce Cookies, pod linkiem: https://feb.net.pl/polityka-cookies

 

 1. NEWSLETTER

Zapisując się do Newsletteru Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail, telefon oraz imię.  Następnie, Użytkownik w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów, musi potwierdzić chęć zapisu do Newsletteru (mechanizm double opt-in). Uzyskane w ten sposób dane Użytkownika dodawane są przez Administratora do listy mailingowej. Jeśli Użytkownik nie potwierdzi adresu e-mail, Administrator nie doda adresu do listy mailingowej i tym samym Użytkownik nie będzie otrzymywał wiadomości w ramach Newsletteru.

Do wysyłki newsletteru Administrator wykorzystuje system zewnętrzny SalesManago, którego dostawcą jest: Benhauer sp. z o.o., którego polityka prywatności dostępna jest pod linkiem: https://www.salesmanago.pl/info/obowiazek-informacyjny.htm. Administrator informuje, że system wykorzystywany do obsługi Newsletteru (SALESmanago) zapisuje również numer IP, z którego Użytkownik korzystał zapisując się do Newsletteru. Dodatkowo system SALESmanago może monitorować aktywności użytkowników na poziomie statystycznym i indywidualnym. Ponadto Administrator wykorzystuje w analogicznym zakresie system GetResponse, którego dostawcą jest GetResponse S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984. Polityka prywatności dostępna pod linkiem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikowi subskrypcji Newsletteru, która polega na przesyłaniu Użytkownikowi na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej listów elektronicznych.

Kliknięcie w przycisk „Zapisz się” oraz potwierdzenie chęci otrzymywania Newsletteru oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą udostępnianego kanału elektronicznej (e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako: UŚUDE) oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (smartfon, tablet, komputer) dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych w ramach Newsletteru.  

Tym samym podstawą prawną do wysyłania Newsletteru i przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  w zw. art. 10 UŚUDE i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).  Natomiast w zakresie jakim dane nie pochodzą bezpośrednio od Użytkownika, ale zostały zgromadzone automatycznie przez system do wysyłki Newsletteru, operacje przetwarzania danych opierać się będą na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji Newsletteru w celu optymalizacji działań mailingowych w ramach Newsletteru. 

Użytkownik będzie otrzymywać Newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Użytkownika  lub zakończenia wysyłania Newslettera przez Administratora. Pamiętaj, że zawsze jako Użytkownik posiadasz uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Po wycofaniu zgody Użytkownika jego dane będą przechowywane w systemie do wysyłki Newslettera. W tym wypadku Administrator przetwarza dane Użytkownika na podstawie uzasadnianego interesu administratora danych, którym jest wykazanie w przyszłości, że konkretny adres e-mail był zapisany do bazy newsletter Administratora.  W dowolnej chwili możesz sprzeciwić się także przetwarzaniu Twoich danych, jakie Administrator wykorzystuje dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

Wypisanie się z usługi Newsletteru (tym samym wycofanie udzielonej zgody), możliwe jest poprzez kliknięcie linku „Wypisz mnie z Newsletteru” lub inny równoważny, który znajduje się na końcu każdej przesyłanej przez nas wiadomości w ramach Newsletteru. Użytkownik może także wysłać wiadomość e-mail do Administratora na adres wskazany w § 2 Polityki Prywatności, z prośbą o wypisanie go z Newsletteru. Wypisanie się z Newsletteru skutkuje zaprzestaniem wysyłania Newsletteru w trybie natychmiastowym.  

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi zapisanie się do Newsletteru i realizację usługi. Skutkiem tego będzie brak możliwości otrzymania informacji w ramach usługi Newsletteru.

 

 1. DZIAŁANIA ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE

Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnej technologii (takich jak: Google Analytics, HotJar i Facebook Pixel, Google Ads, Bing ads, LinkedinAds, Clarity, SALESmanago) w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Zbierane informacje mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkownika w Serwisie, w celu doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości usług Administratora czy określenia preferencji Użytkownika. Przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnej technologii uzależniona jest od wyrażenia przez Użytkownika uprzedniej zgody na przechowywanie takich informacji w jego urządzeniu końcowym.

Informacje gromadzone za pośrednictwem ww. technologii, w tym plików cookies mogą obejmować w szczególności: numer IP urządzenia Użytkownika, datę i godzina odwiedzin; rodzaj systemu operacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika; przybliżona lokalizację Użytkownika; rodzaj przeglądarki internetowej; czas spędzony na Serwisie oraz odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu. 

Zazwyczaj informacje gromadzone i przechowywane przez pliki cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie poszczególnych Użytkowników Serwisu. W niektórych sytuacjach, w zakresie jakim ww. informacje pozwalają zidentyfikować Użytkownika, przetwarzanie danych oparte jest w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

Więcej informacji na temat działania plików cookies znajdziesz w Polityce cookies, dostępnej pod linkiem:  https://feb.net.pl/polityka-cookies.

 

 1. ADMINISTROWANIE STRONĄ - LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w tzw. logach serwera, czyli zapisy dotyczące niektórych parametrów Użytkowników zyskujących dostęp do Serwisu. Logi zawierają w szczególności takie dane jak adres IP urządzenia, czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej; informacje o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Ponadto, ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na administrowaniu Serwisem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane będą przetwarzalne do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

 

§ 6  PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Współadministrowanie

Administrator prowadzi fanpage na portalach społecznościowych: Meta Platforms (Facebook) oraz na LinkedIn. Osadzone w ramach Serwisu wtyczki umożliwiają bezpośrednie przekierowania Użytkownika do profilu Administratora prowadzonego w serwisie społecznościowym. 

Informujemy, że w zakresie niektórych operacji  przetwarzania, pomiędzy nami a poszczególnymi dostawcami (operatorami) serwisów społecznościowych, na których prowadzimy fanpage’e zachodzi relacja współadministracji w rozumieniu art. 26 RODO.  Funkcję współadministratorów wraz z operatorem portalu społecznościowego (udostępniającego opcję statystyk), pełnimy w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby statystyk, obejmującej zbiorczą analizę danych. Działania takie podejmujemy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) opisanego poniżej.

Należy pamiętać, że operatorzy serwisów  społecznościowych na których prowadzimy fanpage’a, do których linki zostały umieszczone na stronie  Serwisu są odrębnymi podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osób korzystających z danego serwisu społecznościowego, w tym danych dotyczących Użytkownika. Podmioty te przetwarzają dane osobowe Użytkownika we własnych celach,  w oparciu o ustalone przez siebie podstawy prawne.

Operatorzy serwisów społecznościowych w oparciu o własne regulaminy i polityki prywatności portalu społecznościowego mogą gromadzić i przetwarzać dane, w tym informacje  zawarte w plikach cookies osób odwiedzających naszego fanpage’a. Informujemy, że mamy ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez dostawców portali społecznościowych, dlatego też przed rozpoczęciem korzystania z danego serwisu społecznościowego należy zapoznać się z poszczególnymi regulaminami  i politykami prywatności portali społecznościowych.

Wskazujemy, że każdy ze współadministratorów, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie,  dlatego Administrator jako administrator fanpage’a ponosi odpowiedzialność, tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych.

 1. Nasze zadania | Poniżej prezentujemy cele, w których wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne umożliwiające korzystanie z Państwa danych osobowych.

Obszary naszej działalności

Nasze cele

Podstawy prawne

Fanpage na zewnętrznych platformach społecznościowych

Prowadzimy fanpage na portalu społecznościowym należącym do Meta Platforms (Facebook) oraz na LinkedIn, na warunkach i zasadach określonych przez dostawcę danej platformy.

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywali w celu zarządzania fanpage’em, informowania za ich pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, a także w celu budowania i utrzymaniu społeczności z nami związanej. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość za pośrednictwem dostępnych narzędzi, odpowiedzi na reakcję, oznaczenie, komentarz lub prowadzenia dalszej korespondencji. 

Rodzaj podstawy prawnej: realizacja tego celu jest naszym uzasadnionym interesem prawnym.

 • art. 6. ust. 1. lit. f) RODO. 

 

Zarządzenie roszczeniami

Zarządzamy roszczeniami. Ustalamy istnienie należnych nam roszczeń i dochodzimy ich realizacji. Czynimy zadość uzasadnionym roszczeniom naszych klientów. Do obsługi roszczeń wykorzystujemy dane osobowe, które zostały zgromadzone w szczególności podczas korzystania z mediów społecznościowych, w tym trakcie komunikacji z Państwem, publikacji postów, treści, komentarzy, a w przypadku osób z którymi zawarliśmy umowy, dane osobowe, które zostały zgromadzone na etapie przygotowania i realizacji umowy.

Rodzaj podstawy prawnej: realizacja tego celu jest naszym uzasadnionym interesem prawnym

 • art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17. listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Analityka
i monitorowanie mediów społecznościowych

Za pośrednictwem narzędzi dostarczanych w szczególności przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych dokonujemy analiz statystycznych, dotyczących funkcjonowania, popularności oraz sposobu korzystania z naszego fanpage’u. Celem jest uzyskanie obrazu postrzegania naszego Serwisu, produktów oraz usług, ocena prowadzonych przez nas działań marketingowych, czy też identyfikacja potencjalnych obszarów, które możemy poprawić. Informujemy, że zakres przetwarzanych danych może być uzależniony w szczególności od rodzaju oraz treści konkretnego wpisu (np. opublikowania postu w formie tekstowej lub zdjęcia).

Rodzaj podstawy prawnej: realizacja tego celu jest naszym uzasadnionym interesem prawnych.

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit. f) RODO

  1. Katalog danych osobowych oraz okres ich przetwarzania| Poniżej prezentujemy Państwu katalog danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy przy korzystaniu z fanpage’a oraz okres ich przetwarzania:

Osoby, których dane wykorzystujemy

Jakiego rodzaju dane wykorzystujemy

Skąd pochodzą dane osobowe

Osoby, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, „Subskrybuj” lub innej równoważnej;
 • opublikowały swój komentarz, pod postem zamieszczonych na fanpage’u;
 • oznaczyły nas w postach lub na zdjęciach;
 • Osoby, które   skorzystały z dostępnych narzędzi celem nawiązania z nami kontaktu (np. za pośrednictwem messengera).

W zależności od Państwa aktywności i korzystania z fanpage’a prowadzonego na portalu społecznościowym, możemy przetwarzać następujące Państwa dane:

 • Identyfikator konta (zazwyczaj imię i nazwisko lub nick);
 • Zdjęcie profilowe/awatar – jeżeli zostało ustawione;
 • Inne opublikowane zdjęcia, w tym również mogące przedstawiać wizerunek;
 • Dane opublikowane przez Państwa w treści komentarzy lub w postach;
 • Dane podane przez Państwa w treści korespondencji, w tym adres e-mail, numer telefonu;
 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających naszego fanpage'a dostępnego za pomocą funkcji oferowanych w ramach serwisu społecznościowego (na  warunkach określonych przez poszczególnych operatorów portali społecznościowych), gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w danym serwisie społecznościowym, a który to zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

 1. Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa  poprzez Państwa interakcję na naszym fanpage’u i zbieramy je w momencie, kiedy:
 • dokonujecie Państwo subskrypcji naszego fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”;
 • publikujecie Państwo swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;
 • oznaczacie nas Państwo w publikowanym poście lub na zdjęciu;
 • nawiązujecie z nami kontakt za pośrednictwem oferowanych w ramach portali społecznościowych narzędzi.
 1. Anonimowe dane statystyczne osób odwiedzających nasz fanpage’a możemy uzyskać za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności przez operatora serwisów społecznościowego.

Okres przechowywania danych osobowych

Informujemy, że dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu  będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, tak też:

 • dane osobowe, które uzyskaliśmy w prowadzonej korespondencji, przechowujemy przez czas niezbędny do obsługi przesłanego do nas zapytania/ żądania;
 • dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń (co do zasady jest to okres 3 ;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji dostępnych w danym serwisie społecznościowym będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie, zgodnie z obowiązującymi w tym serwisie zasadami.

W dowolnym momencie możecie Państwo przestać obserwować nasz fanpage prowadzony w serwisach społecznościowych, usunąć komentarz lub oznaczenie. W przypadku, gdy zrezygnujecie z subskrypcji naszego fanpage’a, przestaną się Państwu wyświetlać treści od nas pochodzące.

 1. Czy podanie danych jest konieczne: Podanie danych osobowych, przez osoby odwiedzające nasz fanpage jest dobrowolne i następuje w szczególności poprzez wejście, subskrypcje konta, napisanie komentarza lub wiadomości. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a  lub komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów, takich jak komentarze oraz prywatne wiadomości, czy też oznaczania w postach lub na zdjęciach.

 

§ 7 ODBIORCY DANYCH I ODWOŁANIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

 1. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkowników, w szczególności należą do nich:
 1. operatorzy pocztowi;
 2. dostawcy poczty elektronicznej;
 3. hostingodawca i administrator serwera; 
 4. biuro księgowe; 
 5. kancelarie prawne w przypadku, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywaniu lub obrony przed roszczeniami;
 6. podmioty realizujące bieżącą obsługę Serwisu;
 7. wyspecjalizowani dostawcy dostawy narzędzi informatycznych, marketingowych i analitycznych;
 8. dostawcy systemu mailingowego, służącego do przesyłania Newslettera oraz wykorzystywanego na potrzeby kampanii marketingowych;
 9. podmioty wspierające Administratora w wysyłce Newsletteru oraz treści reklamowych;
 10. dostawcy serwisów społecznościowych na których Administrator prowadzi fanapage;
 11. podmiotom świadczącym usługi serwisowe.
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane organom państwowym,  organom ścigania (policji, prokuraturze), sądom – jeżeli podmioty takie będą uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator zapewnia, że starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuję lub z usług, których korzysta, a także, że podmioty takie zapewniają wysoki poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

§ 8 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 1. Z uwagi, iż Administrator prowadzi profile na serwisach społecznościowych takich jak Facebook oraz wykorzystuje w ramach Serwisu narzędzia analityczne i marketingowe zewnętrznych dostawców, to dane osobowe gromadzone za ich pośrednictwem (w całości lub w części) mogą być przechowywane na serwerach znajdujących na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. 
 2. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jest:
 1. Meta Platforms, Inc -  operator serwisu społecznościowego (Facebook), na którym prowadzony jest fanpage Administratora oraz dostawca narzędzia marketingowego Pixel Meta. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności tego dostawcy usług, dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 oraz https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel
 2. Google - dostawca narzędzi analitycznych, takich jak: Google Analitycs, Google Tag Manager. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności dostawcy narzędzia, dostępnej pod adresem:   https://policies.google.com/privacy lub https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
 3. Microsoft – dostawca oprogramowania, serwerów, aplikacji stosowanych w prowadzeniu działalności. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usług dostępnej pod linkiem: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. ;
 4. Heap– dostawca narzędzi analitycznych, takich jak np. Heap Analitics, Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usług dostępnej pod linkiem: https://www.heap.io/privacy .
 5. Linkedin Corporation - dostawca systemu Linkedin, zintegrowanego z systemem Albacross, co umożliwia kierowanie reklamy Linkedin Ads do firm, których pracownicy odwiedzają Serwis. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usług dostępnej pod linkiem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 1. Podstawą transferu danych Użytkownika do państw trzecich może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (np. w przypadku Wielkiej Brytanii,  Izraela, Japonii). W przypadku przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w tym m.in. do Chile, Kataru, Indii), Administrator stosował będzie odpowiednie zabezpieczenia prawne, klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Obecnie podstawą transferu danych jest Twoja zgoda, wyrażona poprzez wybór określonego checkboxa w momencie wejścia na stronę Serwisu oraz Decyzja Komisji europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przez Ramy ochrony danych UE-USA.
 2. Użytkownik może uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.
 3. Jednocześnie Administrator informuje, że obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w na terenie Unii Europejskiej. Jednakże, mając na uwadze międzynarodowe charakter przepływu danych w ramach tych platform i potencjalne ryzyko przekazania danych do państwa trzeciego, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. Linki do informacji opublikowanych przez dostawców usług, o których mowa w ust. 2 powyżej znajdują się w zakładce „Preferencje plików cookie” pod linkiem: https://feb.net.pl/preferencje-plikow-cookie.

   

§ 9 PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Uprawnienia

Na czym polegają

Prawo dostępu do danych

Możecie Państwo dowiedzieć się czy dysponujemy Waszymi danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób posługujemy się nimi. Możecie Państwo także uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Odmówimy wydania kopii danych osobowych, jeżeli jej wydanie w danym przypadku niekorzystnie wpłynie na prawa i wolności innych.

Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie sprawozdania. Realizując prawo dostępu do danych nie przekażemy Państwu kopii zgromadzonej dokumentacji.

Prawo do sprostowania danych

Możesz poprawić nieprawidłowe informacje na swój temat, zaktualizować nieaktualne oraz uzupełnić brakujące.

Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie odpowiedniego dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności.

Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:

 1. Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do osiągnięcia naszych celów albo
 2. wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny albo
 3. Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo
 4. w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych.

Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:

 1. Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo
 2. Państwa dane osobowe będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących celach:

 1. przechowywania;
 2. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń;
 3. ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli uzyskać Państwa zgodę.

Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych okoliczności:

 1. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Państwa danych albo
 2. Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania albo
 3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie do czasu ustalenia jego zasadności.

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, gdy wykorzystujemy dane osobowe do realizacji celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów prawnych (przetwarzanie danych oparte na art. 6 ust. 1 lit f RODO), m.in. gdy dane przetwarzane są w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do marketingu bezpośredniego, w tym do profilowania.

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danej sprawie. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację, z zastrzeżeniem  sprzeciwu złożonego wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,  

Możemy odrzucić sprzeciw wykazując istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do korzystania z Państwa danych osobowych. Prawnie uzasadnione podstawy muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Możemy również odrzucić Państwa sprzeciw, gdy wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. Należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w tych samych celach.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych oznacza, że przy spełnieniu warunków określonych w art. 20 RODO, możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

Wycofanie zgody

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody, to zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, pamiętaj, że jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.

Prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Możecie Państwo powiadomić organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień Użytkownik powinien złożyć stosowny wniosek do Administratora na dane kontaktowe wskazane w § 2 Polityki Prywatności. Natomiast skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych można składać na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

§ 10 ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

Profilujemy Użytkowników naszej strony internetowej w celach reklamowych. Profilowanie to forma automatycznego wykorzystywania danych osobowych do oceny wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji. Gromadzimy informacje dotyczące urządzeń i oprogramowania, wykorzystywanego przez użytkowników naszej strony internetowej. Pozyskujemy także informacje dotyczące przeglądanych reklam i odwiedzanych stron internetowych. Na tej podstawie rozróżniamy indywidualnych Użytkowników Serwisu, tworząc tzw. profile. Poszczególne profile rozróżniamy za pomocą unikatowych identyfikatorów typu UUID.

Powyższe działania, nie będą wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkownika. Jedyną konsekwencją dla Użytkownika będzie wyświetlanie lub przesyłanie powiadomień, komunikatów lub prowadzenie przez automatyczny mechanizm innych działań informacyjnych / marketingowych dopasowanych do zainteresowań Użytkownika.

Jeżeli zrezygnujesz (blokując możliwość zapisywania naszych plików cookies na swoim urządzeniu) z profilowania nie spotkają Ciebie żadne negatywne konsekwencje. Reklamy oraz inne informacje o charakterze marketingowym będą publikowane w dalszym ciągu, jednak będą one w mniejszym stopniu dopasowane do Użytkownika.

 

§ 11 PRZEKIEROWANIA

W ramach Serwisu znajdowują się odsyłacze do innych stron internetowych, w tym do fanpage’y prowadzonych przez Administratora w serwisach społecznościowych. Klikając w link (odnośnik przekierowujący) zamieszczone w Serwisie, Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane przez podmioty niezależne od Administratora. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty w zawarte w polityce w polityce ochrony prywatności właściwej dla danego serwisu. 

Administrator rekomenduje Użytkownikom zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich. Administrator oświadcza, że nie gromadzi żadnych danych osobowych, które są przekazywane do danego portalu społecznościowego w wyniku kliknięcia prowadzącego do niego odnośnika.

 

§ 12 BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. Administrator wdrożył i stosuje procedury ochrony danych osobowych, a także stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, tak aby zbierane i przetwarzane danych osobowych przez Administratora odbywało się zgodnie z przepisami RODO, w tym aby przeciwdziałać przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania. W szczególności stosowane są następujące środki bezpieczeństwa: aktualizacja oprogramowania, dostęp do indywidualnego konta w Serwisie jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem, certyfikat SSL. 
  2. Administrator podejmuje także wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na zmiany w Polityce Prywatności Serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
 2. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od daty ich publikacji.

sprawdź również

Wypełnij brief

Opowiedz nam o swoich potrzebach, skontaktujemy się z Tobą, by omówić możliwości współpracy i zaproponować darmową ofertę

Wypełnij brief
Korzystanie z witryny Feb.net.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies. Jeżeli nie akceptujesz polityki cookies prosimy o opuszczenie strony.