KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka e-biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234) przy ul. Trembeckiego 11A wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313751, REGON:180361630, NIP: 813-35-63-947 (zwana dalej: FEB)

  2. Inspektorem ochrony danych w FEB jest Marcin Matłosz, adres e-mail: iod@feb.net.pl.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z FEB umowy o świadczenie usług oferowanych przez FEB i wykonania zawartej przez Ciebie z FEB umowy o świadczenie usług oferowanych przez FEB, a także wykonania ciążących na FEB obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

  4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom FEB na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy FEB a Podwykonawcami. Przed powierzeniem Twoich danych zapytamy Ciebie o zgodę. Ponadto FEB jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

  5. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.

  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z FEB umowy o świadczenie usług oferowanych przez FEB, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z FEB umowy o świadczenie usług oferowanych przez FEB. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z FEB umowy o świadczenie usług oferowanych przez FEB, w zakresie niezbędnym do podjęcia przez FEB działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez FEB ciążącego na FEB obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie, w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi FEB informowanie Ciebie o nowych ofertach.

  10. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprzednio wyrazisz na to zgodę.

Korzystanie z witryny Feb.net.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies. Jeżeli nie akceptujesz polityki cookies prosimy o opuszczenie strony.