Fabryka e-biznesu realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności Firmy Fabryka e-biznesu Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu na rynku węgierskim i rumuńskim” w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, nr umowy: POPW.01.02.00-18-0083/22-00 z dnia 08.12.2022 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020

 

    Cel i efekty projektu

    Celem projektu jest wzrost konkurencyjności, pozycji rynkowej oraz przychodów Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie produktu - marketingu wizerunkowego - na dwa nowe rynki zagraniczne tj. węgierski i rumuński do końca 2023 r.
    Dzięki podjętym w ramach projektu działaniom, zostaną osiągnięte następujące efekty:
    1. Opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z wprowadzeniem produktu, tj. marketingu wizerunkowego na nowe rynki: Węgier i Rumunii.
    2. Przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego: węgierskiego i rumuńskiego.
    3. Stworzenie dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na rynek węgierski i rumuński.
    4. Przygotowanie materiałów reklamowych, promocyjnych, stron internetowych przeznaczonych do promocji produktu.
    5. Wyszukiwanie, selekcja, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie podmiotu do etapu negocjacji handlowych, podpisanie 20 kontraktów handlowych.
    6. Udział w targach – w 2 wydarzeniach targowych.
    7. Indywidualny mentoring eksportowy dla 2 osób.
    7. Zorganizowanie 6 kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych.
 
    Wartość dofinansowania
    Wartość projektu: 505 816.74 PLN
    Wkład Funduszu Europejskiego: 349 690.00 PLN

 

 


Fabryka e-biznesu realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności Firmy Fabryka e-biznesu Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu na rynku czeskim i słowackim” w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, nr umowy: POPW.01.02.00-18-0072/21-00 z dnia 03.11.2021 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

 

Cel i efekty projektu

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności, pozycji rynkowej oraz przychodów Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie produktu - marketingu wizerunkowego - na dwa nowe rynki zagraniczne tj. Czechy i Słowację, do końca 2022 r.

Dzięki podjętym w ramach projektu działaniom, zostaną osiągnięte następujące efekty:

1. Opracowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji związanego z wprowadzeniem produktu, tj. marketingu wizerunkowego na nowe rynki: Czech i Słowacji.

2. Przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego: czeskiego i słowackiego.

3. Stworzenie dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na rynek czeski i słowacki.

4. Przygotowanie materiałów reklamowych, promocyjnych, stron internetowych przeznaczonych do promocji produktu.

5. Wyszukiwanie, selekcja, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie podmiotu do etapu negocjacji handlowych, podpisanie 20 kontraktów handlowych.

6. Misje gospodarcze mające na celu spotkania ze zweryfikowanymi kontrahentami z Czech i Słowacji – 4 wyjazdy.

7. Zorganizowanie 4 kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych.

 

Wartość dofinansowania

Wartość projektu: 429 516.00 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 296 820.00 PLN

 

 


FABRYKA E-BIZNESU Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- Grant na doradztwo technologiczne.

 

Cel i efekty projektu

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia na usługi doradcze o charakterze
technologicznym świadczone przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu.

 

Wartość dofinansowania

Dofinansowanie projektu z UE: 241 080, 00 PLN
Koszty kwalifikowane z UE: 196 000, 00 PLN

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

„Wzrost konkurencyjności Firmy Fabryka e-biznesu Sp. z o.o. poprzez rozwój eksportu”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Umowa o dofinansowanie POPW.01.02.00-18-0051/17-00

 

Cel i efekty projektu

Celem projektu, jest zwiększenie konkurencyjności, pozycji rynkowej oraz przychodów Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie produktu – marketingu efektywnościowego – na dwa nowe rynki zagraniczne tj. Niemcy i Austrię do końca 2018r. Realizowany projekt przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w Firmie Fabryka e-biznesu Sp. z o.o.

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi 643 413,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzynaście złotych 00/100).

 

Wartość dofinansowania

Całkowita wartość dofinansowania przyznana Beneficjentowi wynosi 418 480,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Wypełnij brief

Opowiedz nam o swoich potrzebach, skontaktujemy się z Tobą, by omówić możliwości współpracy i zaproponować darmową ofertę

Wypełnij brief
Korzystanie z witryny Feb.net.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies. Jeżeli nie akceptujesz polityki cookies prosimy o opuszczenie strony.